Dokumenty

Otestujte svoje znalosti z oblasti financií

Kliknite na odpoveď, ktorú považujete za správnu a ihneď sa dozviete odpoveď.

 1. Môže vám požičať peniaze Národná banka Slovenska?

  • nemôže
  • len úver zaručený nehnuteľnosťou
  • iba do výšky pol milióna eur
 2. Úroková miera je to isté ako úrok

  • áno, je to isté
  • nie, je vyššia ako úrok
  • nie, je percentuálnym vyjadrením časti z požičanej istiny
 3. Koľko bankoviek euro a v akých hodnotách je v obehu?

  • osem s hodnotou 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 EUR
  • sedem s hodnotou 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 EUR
  • sedem s hodnotou 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 EUR
 4. Poistník je osoba, ktorá

  • dostane peňažné plnenie od poisťovne vždy
  • dostane peňažné plnenie od poisťovne, iba ak je zároveň poisteným
  • nemá nárok na peniaze od poisťovateľa
 5. Karta k osobnému, resp. bežnému účtu, sa nazýva debetná, lebo

  • môžeme ísť do debetu – mínusu – na našom účte
  • nikdy nemôžeme ísť do debetu
  • môžeme ísť do debetu len so súhlasom banky
 6. Najväčšiu časť príjmov občanov Slovenska tvoria príjmy

  • z podnikateľskej činnosti
  • zo závislej činnosti – zo zamestnania
  • z kapitálového majetku a z prenájmu
 7. O prostriedky zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) môžete požiadať

  • na ministerstve hospodárstva
  • na ktoromkoľvek obecnom úrade
  • na mestskom úrade okresného mesta podľa trvalého bydliska
 8. Hodnotiace číslo je dôležité

  • žiadosti o úver zo ŠFRB
  • v stavebnom sporení
  • ak si otvárate termínovaný účet v banke
 9. Spotrebnú daň zaplatíte

  • kúpou tovaru, na ktorý sa vzťahuje
  • každý rok najneskôr do 31. marca
  • na vyzvanie mesta alebo obce
 10. Reálna mzda závisí od

  • miesta trvalého bydliska
  • výšky nominálnej mzdy a cien tovarov
  • veku a vykonávanej profesie
 1. Rozpočet je nástroj

  • na plánovanie príjmov vo väčších firmách
  • na kalkuláciu nákladov pri investičných akciách
  • na vytvorenie súladu medzi príjmami a výdavkami
 2. Vyznáte sa v pojmoch? Čo je správne?

  • Úrok je cena za požičanie peňazí. Ten, kto požičiava, je dlžník, ten, kto si požičal, je veriteľ.
  • Úrok je cena peňazí. Veriteľ za požičanie peňazí úrok získava, dlžník ho platí.
  • Úrok je cena peňazí. Získava ho ten, kto si peniaze požičal, zaplatí ho dlžník.
 3. Koľko mincí euro meny a v akých hodnotách je v obehu?

  • osem s hodnotou 2, 5, 10, 20, 50 centov, 1, 2, 5 €
  • sedem s hodnotou 2, 5, 10, 20, 50 centov, 1, 2 €
  • osem s hodnotou 1, 2, 5, 10, 20, 50 centov, 1, 2 €
 4. Z terminológie poisťovníctva: Poistený je

  • to isté ako poistník
  • osoba, na ktorá má nárok na peňažné plnenie v prípade vzniku poistnej udalosti
  • ten, kto musí poistné platiť
 5. O kreditnej karte platí:

  • Môžeme ju získať aj v banke, kde nemáme osobný účet.
  • Môžeme ňou platiť a čerpať prostriedky do výšky úverového limitu, ktorý určí banka.
  • Obe odpovede sú správne.
 6. Najväčšiu časť príjmov štátneho rozpočtu tvoria

  • nedaňové príjmy
  • daňové príjmy
  • clá, poplatky, pokuty atď.
 7. Hypotekárny úver môže získať občan,

  • ktorý má vo svojom vlastníctve nejakú nehnuteľnosť
  • ktorý sa môže zaručiť akýmkoľvek majetkom
  • ktorý spĺňa podmienky banky
 8. Cieľová suma je

  • peňažná čiastka, ktorú sa rozhodol klient nasporiť
  • suma, ktorú môže získať sporiteľ v stavebnom sporení spolu s úverom
  • je podmienkou na určité druhy investícií
 9. Daň z motorových vozidiel

  • je dobrovoľná a platiteľ nemusí mať dialničnú známku
  • platí každý majiteľ motorového vozidla, ktorý ho používa na podnikanie
  • platí každý majiteľ motorového vozidla
 10. Ročná percentuálna miera nákladov

  • je ukazovateľ, ktorý najlepšie vystihuje celkové náklady na úver
  • je pomocný ukazovateľ, ktorý banka sleduje pri poskytovaní úverov
  • vystihuje, koľko prostriedkov treba vynaložiť na modernizáciu bytu každý rok
 1. Nominálna mzda vyjadruje

  • konečnú odmenu za vykonanú prácu
  • náhradu za mesačný plat
  • cenu práce zamestnanca v peňažných jednotkách
 2. Vyznáte sa v skratkách? Čo je správne?

  • per annum - p. a. – znamená ročnú úrokovú mieru
  • per annum - p. a. - znamená výpočet úroku po roku
  • per annum - p. a. – je aktuálna cena peňazí v tomto roku
 3. V roku 2014 je euro

  • národnou oficiálnou menou v 18 krajinách
  • národnou oficiálnou menou v 16 krajinách
  • národnou oficiálnou menou v 17 krajinách
 4. Bonita klienta je

  • súhrn informácií, ktoré má banka k dispozícii pri posudzovaní jeho žiadosti o úver a ovplyvňuje jej rozhodovanie,
  • špecifická vlastnosť klienta, ktorá bráni poskytnutiu úveru,
  • špecifická vlastnosť klienta, ktorá mu zaručuje získať akýkoľvek úver.
 5. Ktorá kreditná karta je pre klienta výhodnejšia – s úročením 19 % p. a. alebo 1,9 % p. m.?

  • Výhodnejšia je prvá.
  • Výhodnejšia je druhá.
  • Obe sú na tom rovnako.
 6. Daň z nehnuteľností

  • platíme raz za dva roky daňovému úradu podľa miesta bydliska
  • je nepriamou daňou – platíme ju do štátneho rozpočtu prostredníctvom obce, mesta
  • je miestnou daňou, ktorá je plne v kompetencii obce (mesta)
 7. Hypotekárny úver môže občan - žiadateľ - založiť nehnuteľnosťou

  • ktorú má vo svojom vlastníctve na území SR
  • ktorú má vo svojom vlastníctve kdekoľvek v EÚ
  • akoukoľvek, pokiaľ jej vlastník súhlasí, aby záložné právo prešlo na banku
 8. Hodnotiace číslo

  • musí mať požadovanú hodnotu, ak chce klient získať riadny úver v stavebnej sporiteľni
  • je číslo, ktorým banky hodnotia bonitu klienta
  • je podmienkou na získanie medziúveru
 9. Dividenda je

  • je úrok, ktorý dostáva raz ročne vlastník dlhopisu
  • je ročný podiel na zisku, ktorý získava vlastník akcií alebo podielových listov
  • je potenciálny výnos z akéhokoľvek majetku
 10. GRID karta sa používa

  • na preukázanie sa pri okienku v banke
  • ako šifrovací kľúč, pomocou ktorého si banka overí oprávnenosť klienta nakladať s peniazmi na danom účte prostredníctvom internetbankingu
  • na špeciálne číselné kódovanie príkazov do Sociálnej poisťovne
 1. Občania Slovenska majú v bankách v r. 2014 chránené

  • svoje neanonymné vklady maximálne do výšky 100 000 € v jednej banke
  • všetky svoje vklady bez obmedzenia
  • svoje vklady najviac do 20 000 € v jednej banke
 2. Najčastejším nástrojom na sporenie Slovákov je

  • termínovaný účet vďaka vyšším úrokom
  • vkladná knižka vzhľadom na tradíciu
  • bežný účet – ako vyplýva z názvu
 3. Na slovenských 1 a 2 eurominciach je zobrazený

  • Bratislavský hrad
  • Kriváň
  • dvojkríž na trojvrší
 4. Zaužívaný termín „people out“ v bankovej praxi znamená

  • masívnu propagáciu služieb na prilákanie nových klientov
  • rozšírenie ponuky takých služieb, ktoré znížia potrebu klientov navštíviť pobočku banky
  • špecifický prístup ku klientom, ktorý vedie k zintenzívneniu komunikácie s nimi
 5. Ktorý úrok je pre klienta na 24 mesačnom termínovanom účte výhodnejší – s úročením 5 % p. a. alebo 10 % na konci obdobia?

  • nie je v tom žiaden rozdiel
  • výhodnejší je druhý
  • výhodnejší je prvý
 6. Daň z pridanej hodnoty sa týka

  • všetkých tovarov a služieb
  • iba dovezených tovarov a luxusných tovarov vyrobených doma
  • väčšiny vyrobených a dovezených tovarov okrem výnimiek, ktoré sú uvedené v zákone
 7. Investícia je

  • hodnota, ktorej sa teraz vzdávame, aby v budúcnosti priniesla vyšší efekt
  • suma peňazí, ktorú považujeme za tzv. železnú rezervu
  • hodnota, pomocou ktorej chceme niečo získať, pričom nepripúšťame žiadne riziko
 8. Cieľová suma je

  • čiastka peňazí, ktorú si chceme v stavebnom sporení nasporiť
  • čiastka, ktorú nám stavebná sporiteľňa vyplatí na konci nášho sporenia
  • je čiastka, ktorú môžeme od stavebnej sporiteľne získať vrátene úveru a našich nasporených peňazí
 9. Nástrojom kolektívneho investovania sú

  • podielové fondy
  • štátne dlhopisy
  • akcie a obligácie
 10. Čo je správne?

  • Inflácia je pre každú ekonomiku prospešná.
  • Inflácia je tzv. tichý zlodej peňazí, a preto sa každý štát snaží o jej odstránenie.
  • Inflácia je súčasť modernej ekonomiky, avšak jej nadmerný rast ako aj záporné hodnoty prinášajú štátu problémy.
 1. Z vkladnej knižky môže vyberať

  • hocikto, kto ju v banke predloží
  • len najbližší príbuzný
  • jej majiteľ alebo disponent až po overení totožnosti zo strany pracovníka banky
 2. Úrok v inzeráte na hotovostnú pôžičku 4 % mesačne znamená

  • 48 % ročne, ale spravidla je inkasovaný mesačne z aktuálnej dlžnej sumy
  • 48 % ročne, mesačne je to výhodnejšie
  • 44 % per annum - p. a.
 3. Do eurozóny patria krajiny

  • všetky krajiny Európskej únie
  • krajiny EÚ, kde je platná mena euro
  • všetky, kde sa platí eurom
 4. Schopnosť splácať svoje záväzky sa označuje slovom

  • likvidita
  • bonita
  • rating
 5. Naposledy platné slovenské bankovky vám vymenia za euro

  • v komerčných bankách do 31.12.2014, v NBS bez obmedzenia
  • len v komerčných bankách do konca r. 2015
  • v NBS bez časového obmedzenia
 6. Medzi rezervotvorné poistenia patria

  • životné poistenie na dôchodok, združené poistenie mládeže, poistenie bytu, životné poistenie na dožitie
  • životné poistenie na dôchodok, združené poistenie mládeže, životné poistenie na dožitie
  • životné poistenie na dôchodok, životné poistenie na dožitie, úrazové pripoistenie, havarijné poistenie
 7. Štát podporuje hypotekárne úvery príspevkom na úroky

  • starším občanom, ktorí si potrebujú modernizovať bývanie
  • všetkým občanom, ktorých príjem je nižší ako životné minimum
  • mladým nízkopríjmovým rodinám
 8. Pojem „likvidita“ vo svete investícií znamená

  • schopnosť, rýchlosť premeniť danú hodnotu (cenné papiere, pozemok a pod.) na peniaze
  • riziko straty danej investície (likvidácie)
  • schopnosť previesť danú investíciu na inú menu
 9. Akcia je cenný papier, ktorý

  • prináša majiteľovi úrok, lebo požičal akciovej spoločnosti peniaze
  • prináša majiteľovi výnos – dividendu – podľa jeho podielu na majetku akciovej spoločnosti
  • majiteľa oprávňuje zasahovať do riadenia banky
 10. Podiel zahraničného kapitálu v bankách na Slovensku je

  • viac ako 90 percent
  • viac ako 50 a menej 90 percent
  • menej ako 50 %
 1. Správne zostavený rozpočet vám pomôže

  • získať kontrolu nad vašou finančnou situáciou
  • predísť vytváraniu dlhov a vytvárať zdroje pre úspory
  • obidve odpovede sú správne
 2. Najčastejším nástrojom na sporenie Slovákov je

  • termínovaný účet vďaka vyšším úrokom
  • vkladná knižka vzhľadom na tradíciu
  • bežný účet – ako vyplýva z názvu
 3. Na slovenských 1 a 2-eurominciach je zobrazený

  • Bratislavský hrad
  • Kriváň
  • dvojkríž na trojvrší
 4. V 3. pilieri máme možnosť sporiť si dobrovoľne na dôchodok. Forma sporenia musí spĺňať dve podmienky:

  • minimálna doba sporenia je 10 rokov a plán končí najskôr v 55. roku života
  • minimálna doba sporenia je 10 rokov a plán končí najskôr v 50. roku života
  • minimálna doba sporenia je 15 rokov a plán končí najskôr v 60. roku života
 5. Čo by nás malo najviac zaujímať, ak sa rozhodujeme pre kúpu tovaru na splátky a vyberáme z viacerých ponúk?

  • o koľko danú vec preplatíme oproti platbe v hotovosti
  • ročná percentuálna miera nákladov
  • výška splátky
 6. Z nemocenského poistenia sa nevyplácajú

  • invalidný dôchodok a kúpeľná liečba
  • nemocenské dávky a ošetrovné
  • materské a vyrovnávacie dávky
 7. Náhrada mzdy sa najčastejšie poskytuje

  • pri dočasnom prerušení práce bez zavinenia pracovníka
  • pri dôležitých osobných prekážkach zamestnanca v práci
  • za dovolenku
 8. Indexácia (dynamizácia) životnej poistky znamená

  • zvyšovanie poistného o priemernú ročnú mieru inflácie a zvyšovanie poistného krytia
  • znižovanie poistného o priemernú ročnú mieru inflácie a zvyšovanie poistného krytia
  • zvyšovanie poistného podľa rastu nákladov danej poisťovne
 9. Podielové fondy sústreďujú prostriedky menších investorov. Ich vklady a výnosy sú

  • chránené štátom rovnako ako vklady v bankách
  • nie sú chránené
  • chránené sú vklady, ale nie výnosy
 10. Tzv. americká hypotéka je

  • bankový spotrebný úver za zvýhodnených podmienok
  • bankový bezúčelový úver založený nehnuteľnosťou
  • je hypotekárny úver so štátnou bonifikáciou

Alena Matušková
Koordinátorka projektov
alena@nds.sk
mobil: +421 911 749 184

Nadácia pre deti Slovenska
Heydukova 3
811 08 Bratislava
tel: 02 526 364 61